ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 2019

Διαβάστε εδώ !

 

Ενημερωτικό Έντυπο – Συχνές Ερωτήσεις σε Περίπτωση Ζημιάς

 

Τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα θα καλύπτονται* για οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη φυσική/υλική απώλεια ή ζημία ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου κατόπιν επελεύσεως ενός εκ των παρακάτω κινδύνων, σύμφωνα με τους όρους του υπ’αριθμ.: Αρ.Πρωτ.: 46-2016 / 17.03.2016 / Αρ.Συμβ.: 11346649  Ασφαλιστήριο Περιουσίας που έχει συνάψει με την GENΕRALI το nok-shop.gr (μέσω του Ασφαλιστικού Πρακτορείου Μηνάς Δημήτριος Μ. ΙΚΕ – Ασφαλιστικός Πράκτοράς  και της ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων).

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι:

• Φωτιά,
• Κλοπή εκ διαρρήξεως, (από οποιονδήποτε κλειστό χώρο: σπίτι, γραφείο,
αυτοκίνητο, κλπ.),
• Τυχαία θραύση οθόνης ή / και κρυστάλλων.
• Νερά (ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο)

Η κάλυψη είναι παγκόσμια και ισχύει για 12 μήνες
(ένα έτος χωρίς δυνατότητα ανανέωσης).

Η αποζημίωση θα υπολογίζεται στο 70% επί του συνολικού ύψους της ζημιάς /
απαίτησης, και αντίστοιχα η απαλλαγή (ίδια συμμετοχή) 30% της ζημιάς αντίστοιχα.

«Νερά, καλύπτεται η ασφαλιζόμενη συσκευή για ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο. Εξαιρούνται ζημιές από υγρασία, εφίδρωση, ιδρώτα, ατμό. Διευκρινίζεται επίσης ότι η απώλεια του κινητού ή tablet και η μη ανεύρεση του εντός θάλασσας, λίμνης, ποταμού δεν καλύπτεται.»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όλες οι καλύψεις ισχύουν όλο το 24ωρο, παγκοσμίως.

Για την ισχύ της κάλυψης απαιτείται η συμπλήρωση του παρόντος Πιστοποιητικού Ασφάλισης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δικαιούστε συμμετοχής στην ασφάλιση εάν :

 • Είστε άνω των 18 ετών
 • Εάν έχετε στη κυριότητά σας κινητό τηλέφωνο, Laptop και/ή  tablet καινούργιο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σκοπός του Ασφαλιστηρίου είναι να ασφαλίσει το κινητό τηλέφωνο, Laptop / tablet σας από τους παρακάτω ασφαλισμένους κινδύνους:

• Φωτιά,
• Κλοπή εκ διαρρήξεως, (από οποιονδήποτε κλειστό χώρο: σπίτι, γραφείο,
αυτοκίνητο, κλπ.),
• Τυχαία θραύση οθόνης ή / και κρυστάλλων.
• Νερά (ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο)

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΛΥΨΗ:Η κατά περίπτωση παρεχόμενη ασφάλιση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας.
ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ:Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:Δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης ορίζεται ο κάθε ασφαλισμένος (καταναλωτής / αγοραστής) που υπογράφει το παρόν Πιστοποιητικό Ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ / ΚΑΛΥΨΕΙΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 1. Κλοπή 

– Ο κίνδυνος της Κλοπής με Διάρρηξη  παρέχεται με την προϋπόθεση υποβολής στη GENERALI επίσημων νόμιμων εγγράφων από τις κατά τόπους Αρμόδιες Αρχές (π.χ. Αστυνομία).  Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου στο εξωτερικό, τα προσκομιζόμενα έγγραφα από το εξωτερικό υποβάλλονται σε νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

Κλοπή θεωρείται η μετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση βίαιη είσοδος σε κλειστό και στεγασμένο χώρο ή η απόπειρα βίαιης εισόδου με διάρρηξη ή αναρρίχηση με σκοπό την κλοπή -αφαίρεση ή καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων ή πρόκληση ζημιών, με την προϋπόθεση να υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου ή εξόδου.

Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται οι ζημιές που θα προκαλέσει ο κλέπτης στον παραβιασμένο χώρο.

 1. Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης)

–  Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων καλύπτει την “Τυχαία Θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet”. Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου και ζημίας, καλύπτεται το κόστος επισκευής με βάση τα νόμιμα τιμολόγια και σε περίπτωση αποδεδειγμένης μη επισκευής, καλύπτεται η αντικατάσταση του ασφαλισμένου αντικειμένου με ανώτατο όριο ευθύνης της GENERALI το ποσό της ασφαλισμένης του αξίας.

 • Η κάλυψη ισχύει ανά ζημιογόνο γεγονός και ανά κινητό / tablet.

Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης δεύτερου ζημιογόνου γεγονότος και έκδοσης δεύτερου πιστοποιητικού υπό την προϋπόθεση να καταβάλλεται εκ νέου το αρχικό ασφάλιστρο για το διάστημα ασφαλιστικής κάλυψης που υπολείπεται. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης περισσότερων ζημιογόνων γεγονότων πέραν των δύο συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. Σε περίπτωση έκδοσης δεύτερου πιστοποιητικού η Εταιρία θα λαμβάνει εγκαίρως σχετική ενημέρωση

 ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ Ασφάλισης

 • Τελικό Κόστος ασφάλισης κινητών, tablets & Laptops για τον καταναλωτή:
 • € 27 ανά ασφαλιζόμενη συσκευή αξίας έως € 200
 • € 33 ανά ασφαλιζόμενη συσκευή από € 201 έως € 400
 • € 40 ανά ασφαλιζόμενη συσκευή αξίας από € 401 έως € 650
 • € 53 ανά ασφαλιζόμενη συσκευή αξίας από € 651 έως € 850
 • € 59 ανά ασφαλιζόμενη συσκευή αξίας από € 851 έως € 1.500

 

Επιπλέον, αφορά laptop / ibook μεγάλης αξίας, από € 1.501 και πάνω:

 • € 105 ανά ασφαλιζόμενη συσκευή αξίας από € 1.500 έως € 2.500

 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Αξία αγοράς (σύμφωνα με τιμολόγιο/ απόδειξη) ως καινούργιες.

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, η αποζημίωση καταβάλλεται από την GENERALI στον ασφαλισμένο καταναλωτή / αγοραστή, με την προϋπόθεση υποβολής από αυτόν στη GENERALI μέσα σε διάστημα 7 ημερών από την γνωστοποίηση της ζημίας:

– αντίγραφου δελτίου συμβάντος από τις Αρμόδιες Αρχές (Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.). Η  προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση ενεργοποίησης της κάλυψης ¨ Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης)

– τιμολογίου / απόδειξης αγοράς ή τιμολογίου επισκευής για περιπτώσεις επισκευής και

– πιστοποιητικού ασφάλισης.

 ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η ασφαλιστική σας κάλυψη έχει ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού και για 12 μήνες με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο είναι καινούργιο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην ένταξη στη ασφάλιση με  επιστολή που πρέπει να αποστείλετε αποκλειστικά και μόνο στα κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την παραλαβή του παρόντος Πιστοποιητικού Ασφάλισης. Δικαίωμα υπαναχώρησης έχετε εντός των πρώτων 14 ημερών από την παράδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης με  επιστολή σας στα  κεντρικά γραφεία της GENERALI  στην Αθήνα

 ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την ερμηνεία και εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας που εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η GENERALI διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί και να επεξεργάζεται στοιχεία που σας αφορούν τα οποία γνωστοποιήσατε σε αυτήν ή τα έλαβε ή θα τα λάβει με άλλον νόμιμο τρόπο από τρίτα πρόσωπα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τις εταιρίες:

– ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ, Αμερικής 20, 106 71 Αθήνα, τηλ.: 210 36 02 226-9, email: info@xirogiannopoulos.gr

Για αναγγελία ζημιάς,

GENERALI Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: info@generali.gr, τηλέφωνο : 210 8096 100

τηλ.: 210 36 02 226-9, email: claims@xirogiannopoulos.gr ή fax: 210 36 19 551

Διαβάστε εδώ Ενημερωτικό Έντυπο – Συχνές Ερωτήσεις σε Περίπτωση Ζημιάς

 

 

Member of the group N.T.P. S.A. ntpb.gr